جام انقلاب باشگاه نوجوان +
مسابقه نقاشی نوجوانان
محمد کشاورز
22 اردیبهشت | ساعت 19:00

مسابقه نقاشی نوجوانان شهریور ماه برگزار شد.